Koniec pokútnych praktík pri zakladaní s.r.o. na dohľad 

Novela zákona o obchodných registroch, ktorá začne platiť od 1. novembra, zásadným spôsobom mení možnosti, ako je možné podať návrh na registráciu údajov do obchodného registra zastupujúcou osobou.  

Táto novela by mohla priniesť nielen odbremenenie príslušných obchodných registrov, ale mohla by korigovať a hlavne zastaviť aj aktuálne rozšírené pokútnictvo pri poskytovaní právnych služieb. Pokútnikmi sú osoby, ktoré poskytujú alebo sa vydávajú za to, že poskytujú právne služby bez toho, aby mali na ich poskytovanie oprávnenie. „Založenie s.r.o. za euro jednoducho nie je možné, ak sa má poskytnúť kvalifikovaná právna služba,“ hovorí JUDr. Ondrej Matejka z advokátskej kancelárie Matejka&Friedmannová a dodáva: „Advokáti – a podľa novely zákona o obchodných registroch aj notári – musia preveriť splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra a osvedčiť. Ide o kvalifikované posúdenie, preto jeho podmienky stanovuje zákon. Takáto činnosť si vyžaduje odborné znalosti a samozrejme aj čas príslušného advokáta či notára.“   

Pokútnici nebudú uznaní ako splnomocnenci na podanie zápisu 

Podľa novely zákona o obchodnom registri bude potrebné, aby zástupca navrhovateľa poskytol plnú moc na podanie registračnej žiadosti. Pri takomto zastúpení sa však bude prihliadať výlučne len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.  

Práve táto podmienka je pre elimináciu pokútnictva dôležitá. Osoby, ktoré nie sú oprávnené v zmysle príslušných zákonov oprávnené poskytovať právne služby, nie sú ani oprávnené vystupovať ako splnomocnenec na účel podania návrhu na registráciu (založenia s.r.o. alebo zápisu zmien údajov s.r.o.) v prípade, ak je registrátorom notár.  

„Je dôležité, aby sa oprávnení poskytovatelia právnických služieb postavili k tejto téme zodpovedne a ani priamo, ani nepriamo nepodporovali pokútne praktiky. Namiesto toho sa advokáti môžu odbremeniť využívaním technologických riešení. Jedným takým je napríklad online služba ORSR.HELP. Keby ju na jeden rok využili na založenie či zmeny v s.r.o. všetci advokáti na Slovensku, ušetrili by 250,000 hodín, čo predstavuje viac ako 1 400 zamestnancov pri plnom úväzku a úsporu ca 12 miliónov eur,“ dodáva JUDr. O. Matejka. 

Scroll to Top