Registrácia údajov do obchodného registra notárom 

Na Slovensku v minulom roku vzniklo viac ako 22 000 nových obchodných spoločností. Dlhodobým problémom, ktorému podnikatelia čelia, sú vyťažené kapacity súdov, ktoré ako sú jediné oprávnené vykonávať zápisy v obchodnom registri a hlavne čakacie lehoty na vykonanie zápisu. To sa však od 1. novembra skončí! 

Júnová novela zákona o obchodnom registri totiž s účinnosťou od 1. novembra t.r. zásadne mení podmienky v oblasti registrácie údajov v obchodnom registri, kde rozširuje právomoci notárov. Zároveň je cestou, ako obmedziť pokútne praktiky pri zápisoch do obchodného registra. 

Notár tak má od 1. novembra 2023 právomoc: 

  • preveriť splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra; 
  • osvedčiť splnenie podmienok pre registráciu vo forme notárskej zápisnice;  
  • vykonať zápis v príslušnom obchodnom registri ako registrátori, ak budú splnené všetky zákonné podmienky – ak sa tak nestane, proti nevykonaniu zápisu notárom nebude prípustný opravný prostriedok.  
  • v prípade, ak o to navrhovateľ požiada, mu notár po registrácii vydá prvý výpis z obchodného registra bezodplatne. 

Notár bude mať povinnosť zabezpečiť uloženie listín do zbierky listín.

Od 1. novembra t.r. začne taktiež platiť nová vyhláška MS SR o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom 

Podrobnosti o registrácii notárom, ako aj rozsah registrácie údajov do obchodného registra notárom stanovilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to vyhláškou č. 389/2023 Z.z., o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom, ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov 4. októbra 2023 a nadobúda účinnosť od 1. novembra 2023. 

Scroll to Top